Usługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

pdf Ogłoszenie o zamówieniu

 doc SIWZ

doc Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

doc Załącznik nr 2 do SIWZ – Informacja dotycząca podwykonawców

doc Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

doc Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie

doc Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie

doc Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

doc Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

pdf Informacja z otwarcia ofert

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia