Jak należy wykazać nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy realizują obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin?

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. W SIO tygodniowy wymiar zajęć (tabela N2)oraz obowiązki tego nauczyciela należy wykazać według jednego (tego samego) […]

 
 

Jak wykazać wynagrodzenie nauczyciela, który przed 31 sierpnia zdobył kolejny stopień awansu zawodowego, ale w dniu wypłacania wynagrodzenia szkoła/placówka nie dysponowała dokumentami, które potwierdzają zmianę stopnia awansu? W związku z tym faktycznie wypłacono wynagrodzenie zgodnie z poprzednim stopniem.

Należy wykazać wynagrodzenie wyliczone dla stopnia awansu zawodowego, potwierdzonego w aktach osobowych nauczyciela w dniu 30 września. Istotne jest, aby wysokość wynagrodzenia była odpowiednia dla danego stopnia awansu zawodowego. Jeżeli nawet nauczyciel nie otrzymał jeszcze wyrównania z tutułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego, to wiadomo, że je otrzyma.